• Home

De Seedykster Toer

Activiteitenboerderij aan de Waddenzee

De Seedykster Toer
De Seedykster Toer
De Seedykster Toer - Dobbe

Voor wie het zilte buitendijkse land, met name het Noarderleech, van dichtbij wil zien en ruiken, organiseert Gerben Visbeek van activiteitenboerderij Seedykstertoer rondritten. Men kan ook de torensilo,de Seedykstertoer, beklimmen voor een blik over Waddenland en –zee tot aan Ameland. Visbeek beschikt over een gesloten huifwagen die getrokken wordt door een stoere vierwielaangedreven John Deere trekker. Vanuit de trekker en met gebruikmaking van een interne geluidsinstallatie vertelt hij over de ontstaansgeschiedenis van de gemeenten Het Bildt en Ferwerderadiel, de zomerpolders, de landbouw en nieuwe ontwikkelingen, zoals het creëren van zoutige natuurgebieden door het doorsteken van dijken. Dat laatste gebeurt onder de auspiciën van de Friese natuurbeschermingsorganisatie It Fryske Gea.

Lees meer

Dagje Harlingen: dan beleef je wat!

Jeneverstokers, kunstenaars, scheepsbouwers en zeelieden...

Harlingen haven
Harlingen haven
Sea cruise port Harlingen

HARLINGEN (NL) – Een dagje Harlingen is genieten van zon, zee en strand. Maar ook van naar Terschelling en Vlieland vertrekkende veerboten, historische zeil- en expeditieschepen, stoere dijken met zicht op de Waddenzee, beregezellige terrassen en maar liefst 645 (!) monumentale gebouwen. Daarin hebben zich kunstgalerieën, kroegen, restaurants en een heel bijzonder museum genesteld. Hannemahuis heet dat museum.

Lees meer

Stinzen en staten

Van middeleeuwse toren (stins) tot paleisje (state)

Dekemastate, Jelsum
Dekemastate, Jelsum
Dekemastate, Jelsum

De eerste van natuur- of baksteen opgetrokken bouwwerken in Friesland waren stenen vluchttorens: stinzen. Stins betekent steen. Deze plompe, spitsloze stinzen dienden als vluchtplaats voor hun bezitters, boeren-edellieden. Deze hoofdelingen vormden een soort plattelands-aristocratie in het graaf- en hertogloze Friesland van voor 1500.

Natuursteen
De eerste “huizen” in Friesland waren van hout en riet, omdat in de regio geen natuursteen aan de oppervlakte beschikbaar was. Kerken werden wel van natuursteen opgetrokken, met name tufsteen uit het Duitse Eifelgebergte. Dat werd over de rivier de IJssel, via de steden Deventer en Kampen naar het Noorden getransporteerd.

Lees meer

Bjirmen

bjirmen
bjirmen
 

In de Bjirmen bezit It Fryske Gea landschapselementen van cultuur­historisch belang: de oude kleiputten. Vogels kiezen de kleiputten als hoogwatervluchtplaatsen. De lage en zilte graslanden zijn vooral van belang voor weidevogels. Bijzonder is de begroeiing van het zilte grasland.

Lees meer

Peazemerlannen

Peazemerlannen
Peazemerlannen
 

In het noorden van Fryslân ligt het 485 hectare grote natuurgebied Peazemerlannen. Hoe in veertig jaar tijd door toeval een natuurgebied van grote waarde kan ontstaan, is hier goed te zien. Tijdens een extreem zware storm in 1973 sloeg het beukende water een gat in de dijk. Het dichten van de dijk was te duur en daarom kreeg de Waddenzee vrij spel in het noordelijke deel van de polder. Zo ontstond een gevarieerd kwelderlandschap. Het gebied kenmerkt zich door een zomerpolder, een kwelder en kwelderwerken. Verder is het een belangrijk vogelgebied, vooral voor rotgans, brandgans en kluut.

Lees meer

Eanjumerkolken

Eanjumerkolken
Eanjumerkolken
 

Het gebied de Eanjumerkolken heeft een enorme aantrekkingskracht op vogelaars. En dat is geen wonder. In de Eanjumerkolken foerageren, rusten en broeden talloze vogelsoorten. Weidevogels als tureluur, scholekster en kieviten zijn hier in het voorjaar te vinden. In de Kuperuspolder broeden kluten en visdiefjes. Tijdens de vogeltrek bevolken duizenden smienten, goudplevieren en wulpen het gebied. Om nog maar te zwijgen van de enorme groepen kolganzen, grauwe ganzen en brandganzen die in de Eanjumerkolken en omgeving overwinteren.

Lees meer

't Oerd

't Oerd
't Oerd
 

It Fryske Gea heeft één natuurgebied op de Waddeneilanden: ’t Oerd op de oostpunt van Ameland. Met een omvang van 1100 hectare zijn het vogelrijke ’t Oerd, het kweldergebied de Hon en de Kooioerdsstuifdijk van internationale betekenis. `t Oerd is met het hoogste duin, de zeldzame planten en paddenstoelen en de ontelbaar veel vele vogels en vlinders een bezoek meer dan waard.

Lees meer

De Waddeneilanden

Port Harlingen: een verrassing aan de Waddenzee

Oergezellige monumentale havenstad met veel bijzondere winkels, restaurants en terrassen

Harlingen Noorderhaven
Harlingen Noorderhaven
Sea cruise port Harlingen

“Deze stad is altijd in beweging,” zegt Albert Hendriks, directeur van Friesland Holland Tourist Information. “Hier gebeurt wat. Hier is wat te beleven, ook op zondag.” De bewegingen kun je ook heel letterlijk nemen. Door de ligging aan de Waddenzee ondergaat de havenstad in het noordwesten van Friesland iedere twaalf uur eb en vloed-werking. Het niveauverschil in de haven in het centrum is goed zichtbaar: minimaal 2,20 m. Ook de veerboten naar Vlieland en Terschelling en de rondvaartboten zorgen op gezette tijden voor actie. Harlingen is ook de thuishaven van zo’n 70 traditionele zeilcharterschepen en honderden zeil- en motorjachten. Aan voorzieningen voor de pleziervaart is hard gewerkt.

Lees meer

Langs de schatkamers van Noord-Oost Friesland

Markant Friesland Tours op de fiets met bagage- en pech-onderweg-service

Admiraliteitshuis, Dokkum
Admiraliteitshuis, Dokkum
Admiraliteitshuis, Dokkum

DOKKUM (NL) – Na de Elfstedentocht is de Markant Friesland Route de meest boeiende fietsroute van Friesland. De Elfstedenroute is 254 km lang en voert u langs de alom bekende highlights van de provincie. De 170 km lange Markant Friesland Route daarentegen moet u zien als een comfortabele “expeditie” langs nauwelijks bekende, maar wereldwijd unieke bezienswaardigheden. Een tocht vol aangename verrassingen. Een tocht die u inzicht geeft in de ontstaansgeschiedenis van Friesland en haar rijke cultuurhistorie.

Paleisjes van de landadel, door boomwallen omzoomde weiden, romantische dorpen op terpen, Nationaal Park het Lauwersmeer, UNESCO wereld­erfgoed Waddenzee, Elfstedenstad Dokkum, middeleeuwse kerken en sporen van kloosters, en meer dan twintig zeer aparte musea. Kunst, natuur en cultuur, dat is Markant Friesland.

Lees meer

Noard-Fryslân Bûtendyks

Noarderleech
Noarderleech
 

Waar eens de slikwerkers hun ruggen kromden ligt nu een uniek natuurgebied. Tussen Zwarte Haan en de pier van Holwerd ligt een van Europa`s grootste kwelders; Noard-Fryslân Bûtendyks. Het ruim 4180 hectare grote gebied met zomerpolders, dobben, zilte graslanden, slikvelden en kwelderwerken is een eldorado voor flora en fauna. Jaarlijks rusten, broeden en foerageren hier meer dan een miljoen vogels. Overal op de zeedijk is het volop genieten van het wisselende weidse uitzicht, een veelkleuring palet in alle jaargetijden.

Zomerpolder wordt kwelder
In dit vogelrijke gebied is de afgelopen jaren het een en ander veranderd. De eerste aanzet is destijds gegeven in het Noarderleech, waar de een zomerpolder bij wijze van proef is omgevormd tot een kwelder. Met het graven van drie openingen in de meest zeewaartse zomerdijk kreeg het opkomende water vrij spel. De grootste winst was de toename en de verscheidenheid aan flora en fauna. Planten, vogels en andere dieren voelen zich thuis in het nieuwe kwelderland. In 2009 is in de Bildtpollen een soortgelijk project uitgevoerd (klik hier voor meer informatie), waarbij de invloed van het zoute water is vergroot door het graven van een nieuwe slenk en het uitvlakken van een zomerkade. Wel is er een gedeelte van de zomerpolder behouden, om in tijden van hoog water vee te kunnen opvangen. It Fryske Gea houdt nauwlettend in de gaten wat precies de gevolgen zijn van deze proefverkweldering. Als er een kwalitatief goede kwelder ontstaat, zal in de toekomst het kwelderareaal in dit buitendijkse ge­bied flink toenemen. Dit is internationaal van belang omdat het areaal vastelandskwelders in het hele Europese waddengebied schaars is geworden.

Lees meer